Быстрая поставка по всей Европе
Конкурентные цены, оригинальные и OEM-запчасти

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TB Truck & Trailer Parts  B.V. TE BREDA

1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; het uitwisselen van berichten

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook in de toekomst uit te brengen,respectievelijk tot stand te komen– aanbiedingen en overeenkomsten,die TB Truck & Trailer Parts B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20081552, hierna te noemen: "TBTTP",uitbrengt respectievelijk sluit, ongeacht de aard van de door TBTTP te verrichten prestatie.Onder “zaak” wordt hierna zowel verstaan het verkopen en leveren van roerende zaken als het verrichten van een dienst. De wederpartij van TBTTP wordt hierna aangeduid als: "de afnemer". 
b. Indien de afnemer op enig moment verwijst naar eigen algemene (inkoop-)voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
c. De in deze algemene voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per e-mail, als per fax worden verzonden. 

2. Aanbiedingen; zekerheid en annulering van een gesloten overeenkomst; montage

a. Tenzij anders gemeld zijn de aanbiedingen van TBTTP vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door TBTTP binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. 
b. TBTTP heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft  TBTTP het recht om dat te doen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de afnemer enige opeisbare verbintenis jegens TBTTP , ondanks ingebrekestelling, niet nakomt. In het geval de afnemer, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt heeft TBTTP het recht om de rechten uit te oefenen die zijn omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. 
c. Indien de afnemer van TBTTP een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en TBTTP daarmee akkoord gaat, geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de afnemerde door TBTTP geleden en te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal eenbedrag gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs.  TBTTP heeft het recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de afnemer die hogere schade verschuldigd is. 
d. Montage van door TBTTP geleverde zaken dient uitsluitend door geschoold personeel in gespecialiseerde garages te worden uitgevoerd met gebruikmaking van het daarvoor voorziene gespecialiseerde gereedschap, alles met inachtneming van de montage –resp. Onderhoudsvoorschriften van de desbetreffende voertuigfabrikant.

3. Prijzen, prijsaanpassing en statiegeldregeling
a. De door TBTTP geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op aflevering ex Works,af haar magazijn in Nederland. Leveringsbedingen worden steeds uitgelegd volgens de meest recente editie van de Imcomterms van de Internationale Kamer van Koophandel. Geoffreerde prijzen zijn voorts gebaseerd op een soepele medewerking door de afnemer aan de afwikkeling van de gesloten overeenkomst. TBTTP is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen indiende kostprijs van hetgeen TBTTP dient te presteren in de periode tussen het totstandkomen van de overeenkomst, en het tijdstip van de aflevering/de prestatie, stijgt.
b.  TBTTP hanteert voor bepaalde, door haar te verkopen zaken, een statiegeldregeling die de afnemer dient na te komen. Deze statiegeldregeling kan gebaseerd zijn op voorbelasting of nabelasting. 
c. In het geval van voorbelasting wordt de koopprijs vermeerderd met statiegeld, welk statiegeld wordt geretourneerd, of terugbetaald, bij retournering van de zaak met verpakking, respectievelijk de verpakking. Retournering van een zaak behoeft steeds de voorafgaande toestemming van TBTTP . 
d. De regeling van nabelasting geldt indien met de afnemer wordt overeengekomen dat ter gelegenheid van de levering van een door hem gekochte zaak een gebruikte, gelijksoortige zaak, die aan de door TBTTP te stellen eisen moet voldoen, retourneert. Indien deze regeling van toepassing is, heeft  TBTTP eveneens het recht om de overeengekomen koopprijs te vermeerderen met statiegeld, welk statiegeld wordt gecrediteerd of terugbetaald zodra het in te ruilen product door  TBTTP  wordt ontvangen. TBTTP heeft het recht om een te ontvangen inruilproduct te boeken op een oudere transactie ter zake waarvan geen inruilproduct werd ontvangen. 
e. In de actuele prijslijsten van  TBTTP  wordt aangegeven of, en zo ja, welke, statiegeldregeling geldt voor welke zaken. In die prijslijst, dan wel in afzonderlijke documentatie, zijn details met betrekking tot de statiegeldregeling opgenomen. 
f. Uitgangspunt is steeds dat retournering van de zaakmet verpakking (indien voor  TBTTP  akkoord), respectievelijk de verpakking, binnen drie maanden na de datum van de factuur, waarop het statiegeld is belast, op basis van het leveringsbeding DDP op een door TBTTP aan te geven plaats in Nederland,dient te geschieden. 

4. (Termijnen van) aflevering en risico
a. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door  TBTTP  verkochte zaak ex Works, af het magazijn van  TBTTP  in Nederland.
 b. Overeengekomen aflevertijden zijn, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen, indicatief en niet fataal.  TBTTP  raakt slechts in verzuim nadat haar afnemer haar schriftelijk in gebreke stelt, en in verband daarmee aan haar een na overleg met  TBTTP te bepalen redelijke termijn stelt, en  TBTTP die termijn ongebruikt laat verstrijken. 
c. Vanaf de aflevering is de zaak voor rekening en risico van de afnemer, onverminderd het in artikel 10 bedongen eigendomsvoorbehoud. 
d.  TBTTP zal haar afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overschrijding van een termijn op de hoogte stellen. 

5. Afnameverplichting
a. De afnemer van TBTTP is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlening, waaronder die tot afname van de gekochte en/of bewerkte zaak. 
b. Indien de afnemer van  TBTTP  de inontvangstneming van de zaak c.q. de aangeboden prestatie weigert raakt hij op het moment van die weigering in crediteursverzuim en houdt TBTTP  de zaak - tot aan het moment dat  TBTTP  de overeenkomst ontbindt, of de zaak alsnog wordt afgenomen -voor rekening en risico van de afnemer onder zich.  TBTTP behoeft de desbetreffende zaak niet te verzekeren en kan de kosten van stalling en dergelijke tegen de bij haar geldende tarieven in rekening brengen. Zolang de betreffende, verkochte, zaak niet alsnog door de afnemer van  TBTTP  wordt afgenomen en betaald, gaat de eigendom niet over, en heeft TBTTP het recht om het door de afnemer 
verschuldigde te factureren. 

6. Garantie
Garanties worden door  TBTTP  slechts door middel van schriftelijke verklaringen gegeven. Tenzij uit dergelijke verklaringen uitdrukkelijk het tegendeel blijkt zijn op de door TBTTP gegeven garanties slechts de wettelijke bepalingen van de toerekenbare tekortkoming van toepassing. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt een garantie voor een periode van één jaar en voor het grondgebied Nederland.

7. Keuring en klachten
a. De afnemer dient de afgeleverde zaak op het moment van aflevering te keuren op uiterlijk waarneembare gebreken - als krassen, deuken en het niet conform de overeenkomst functioneren- en, na de ontdekking van dergelijke gebreken, terstond een klacht te uiten, en een aantekening op de vrachtbrief/afleverbonte maken. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt geldt de zaak in zoverre als door hem aanvaard.
b. De afnemer dient de zaak op andere dan de sub a. bedoelde gebreken binnen veertien dagen na aflevering te keuren en een eventueel gebrek binnen die termijn aan TBTTP mede te delen.

8. Betaling, kosten, verrekening, opschorting en derdenbeding
a. Tenzij anders wordt overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient ofwel contant plaats te vinden dan wel door middel van bijschrijving op een door TBTTP mede te delen rekening. In het geval van bijschrijving op de rekening van TBTTP geldt het tijdstip van bijschrijving als het tijdstip van de betaling. De door de afnemer te verrichten betalingen worden eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor  TBTTP niet het in artikel 10 bedongen eigendomsvoorbehoud/pandrecht/retentierecht geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de, telkens oudste, hoofdsom. 
b. Klachten terzake een factuur moet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen vast staat, onverminderd het recht van TBTTP om evidente fouten te corrigeren. 
c. Terzake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de afnemer van TBTTP , indien TBTTP een opeisbare prestatie van haar afnemerheeft te vorderen, en zij de zaak uit handen geeft, een vergoeding verschuldigd die wordt berekend naar rato van het door de door TBTTP ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken te berekenen tarief, al dan niet per tijdseenheid, voorzover redelijk, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten heeft betrekking op alle door de door TBTTP  ingeschakelde derde, te verrichten handelingen terwijl daarvoor als minimum geldt de staffel die is opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Ter zake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag. 
d. Verrekening door de afnemer van  TBTTP is niet toegestaan, tenzij zij de vordering van haar afnemer onvoorwaardelijk erkent. Het is de afnemer niet toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten indien hij een klacht uit. 
e. Indien TBTTP met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk jegens  TBTTP aansprakelijk voor de volledige nakoming van de desbetreffende overeenkomst. 
f.     TBTTP bedingt bij wijze van derdenbeding dat de met haar in een groep verbonden vennootschappen, die een vordering hebben op de afnemer, die vordering kunnen verrekenen met hetgeen TBTTP aan de afnemer verschuldigd is, danwel dat indien de verbonden vennootschap een schuld heeft aan de afnemer, TBTTP haar vordering op de afnemer kan verrekenen met hetgeen die vennootschap aan de afnemer verschuldigd is.

9. Verzuim; faillissement etc.
Indien de afnemer van TBTTP enige verplichting niet, of niet behoorlijk, of niet tijdig,nakomt, alsmede in het geval haarafnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (al dan niet voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, dan wel met betrekking tot hem de gerechtelijke schuldsanering wordt uitgesproken dan wel hij onder curatele wordt gesteld, dan wel de onderneming van de afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de afnemer geacht ten aanzien van alle niet voldane verplichtingen van rechtswege in verzuim te zijn geraakt en heeft TBTTP, naar haar keuze, het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de aan TBTTP uit hoofde van de wet verder toekomende rechten, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de betreffende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) op te schorten. TBTTP  heeft in die gevallen tevens het recht om de onmiddellijke voldoening van al hetgeen de afnemer aan haar verschuldigd is, te eisen.

10. Eigendomsvoorbehoud; verzekering; pand en retentie
a. Eigendomsvoorbehoud 
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. TBTTP behoudt de eigendom van de op grond van welke overeenkomst dan ook aan de afnemer afgeleverde en af te leveren zaken totdat de afnemer: 
.a)  de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig 
heeft voldaan en, 
.b)  de vorderingen heeft voldaan die TBTTP op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in 
de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 
b. De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van  TBTTP. Indien een derde een zaak voor deafnemer onder zich heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens  TBTTP  tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan  TBTTP  mede te delen en mag  TBTTP  aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor TBTTP moet houden. 
c. De afnemer is verplicht de door hem af te nemen zaken afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen het risico van diefstal, verduistering, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan om zijn aanspraken op de verzekeraar aan derden te verpanden, of anderszins tot zekerheid laten strekken, dan wel aan een derde over te dragen. De wederpartij verplicht zich jegens  TBTTP  om op ieder door haar gewenst moment zijn (al dan niet toekomstige) recht op schade-uitkering op een door TBTTP  te bepalen wijze tot zekerheid van al haar vorderingen op hem, te laten strekken. De in dit lid omschreven verplichting gelden niet indien de afnemer het door hem verschuldigde voorafgaand aan de levering betaalt.
c. Pand
Tussen TBTTP en haarafnemer geldt dat op roerende - niet registerzaken - die  TBTTP  van de afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die  TBTTP  op haarafnemer, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat  TBTTP  de betreffende zaak onder zichverkrijgt.
d. Retentierecht
 TBTTP  mag het aan haar toekomende retentierecht ook uitoefenen voor de betaling van al hetgeen de afnemer aan haar, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is.

11. Eigendom vervangen onderdelen
Door TBTTP vervangen onderdelen, worden, zonder dat zijdaarvoor een vergoeding verschuldigd is, haar eigendom, tenzij het tegendeel wordt bedongen.

12. Aansprakelijkheid en overmacht
a)  Indien de afnemer van TBTTP de voorschriften die in artikel 7 zijn neergelegd, in acht heeft genomen kan  TBTTP , met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bedongen, slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie, wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. 
b)  Indien  TBTTP  erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft  TBTTP  het recht om binnen een redelijke termijn, nadat haar afnemer zich daarop beroept, aan hem mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Bij het uitbrengen van haar keuze moet TBTTP  in redelijkheid met de belangen van haarafnemer rekening houden. Indien TBTTP na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de betreffende verbintenis op correcte wijze zal zijn nagekomen en heeft deafnemer geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaand aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden,dan wel een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. 
 c) Indien komt vast te staan dat TBTTP  aan haarafnemer schadevergoeding verschuldigd is, dan is haar schadevergoedingsverplichtingbeperkt tot het bedrag dat met betrekking tot de betreffende zaak/de betreffende prestatie is overeengekomen, exclusief BTW, inclusief (de waarde van) hetgeen TBTTP  reeds in het kader van de toerekenbare tekortkoming heeft gepresteerd. De afnemer van TBTTP  vrijwaart haar tegen alle aanspraken van derden - onder meer terzake productenaansprakelijkheid - voorzover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan.
d)  Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig ziekte van werknemers of hulppersonen van TBTTP  en/of staking en/of wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van TBTTP , alsmede overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, een en ander voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TBTTP kan worden verlangd. 
e)  In dit artikel wordt onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen. 

13. Industriële en intellectuele eigendom
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bedongen is  TBTTP  eigenares van alle industriële en intellectuele rechten op alle producten, waaronder de door haar– al dan niet in het kader van een aanbieding - vervaardigde tekeningen ook al zouden de betreffende producten in opdracht van de afnemer door haar zijn vervaardigd of aangepast. Het in de vorige zin gestelde geldt niet indien TBTTP  producten van derden betrekt en TBTTP de intellectuele eigendom van die derden erkent. In dat geval dient de afnemer de intellectuele eigendom van die derden te respecteren.

14. Verwerking persoonsgegevens
De gegevens die  TBTTP  van de afnemer ontvangt worden door haar als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Met behulp van deze gegevens zal  TBTTP  de overeenkomst uitvoeren en, voorzover overeengekomen, garantieverplichtingen nakomen, service verlenen en haarafnemer tijdig voorzien van productinformatie en het met inachtneming van de wettelijke bepalingen per post of anderszins verzenden van gepersonaliseerde aanbiedingen. Op verzoek van deafnemer zullen foutieve gegevens worden hersteld, terwijl TBTTP ook overigens jegens de afnemer de verplichtingen ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens zal nakomen.
 
15. Export- en milieuvoorschriften
a. De door  TBTTP  te leveren zaken, software en technologie zijn mogelijk onderworpen aan beperkende export wet- en regelgeving van de Europese Unie, Nederland, de Verenigde Staten en andere landen. Deze wet- en regelgeving heeft bijvoorbeeld betrekking op strategische goederen. De afnemer dient deze wet- en regelgeving strikt na te leven en zich zelf te oriënteren met betrekking tot het bestaan en de reikwijdte daarvan. In dit kader moet worden bedacht dat bepaalde wetgeving van de Verenigde Staten in voorkomend geval extraterritoriale werking heeft. 
b. In voorkomend geval dient in verband met de door  TBTTP  uit te leveren zaken milieuwetgeving, al dan niet afkomstig van de Nederlandse wetgever of de Europese Unie te worden nageleefd. Ook hier geldt dat de afnemer verplicht is zichzelf te oriënteren omtrent het bestaan van deze wetgeving en de reikwijdte daarvan. 
c. Indien het in verband met het bepaalde onder a en b van dit artikel nodig is om vergunningen te verkrijgen, dient de afnemer hiervoor tijdig en voor eigen rekening de nodige initiatieven te nemen. 

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
a. Op alle rechtsverhoudingen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
b. Alle geschillen die tussen TBTTP en haar afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank Zeeland-West- Breda, Nederland, tenzij een dwingend rechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten, en onverminderd het recht van TBTTP om haar afnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter. 
Versie: januari 2017

Некоторые из наших брендов:

 • Solaris
 • DAF
 • Ginaf
 • Kongsberg Automotive
 • We are an official SKF distributor
 • Eaton
 • We are an official Knorr-Bremse distributor
 • Truck & Trailer parts
 • We are an official Behr Hella distributor
 • Wielton
 • Schmitz
 • We are an official SAF Holland distributor
 • Krone
 • Kogel
 • Kassebohrer
 • We are an official BPW distributor
 • BorgWarner
 • Meritor
 • Aspock
 • SKF
 • Volkswagen
 • Waeco
 • Hella
 • Haldex
 • Dayco
 • Behr
 • We are an official Wabco distributor
 • Scania
 • Mercedes
 • Iveco
 • MAN
 • Renault
 • Solaris
 • VDL
 • Volvo
 • We are an official ZF distributor
 • Valeo
 • SKF
 • Nissens
 • We are an official Hella distributor
 • Volkswagen Commercial Vehicles
 • Renault Trucks